D'r stean no 166 Fryske gedichten op de webside.
Wolkom op de side fol mei Fryske poesyalbumferskes! Jo fine hjir ek skens fan poesyalbums, ynformaasje oer de skiednis fan it album en fansels moaie ferhalen en oantinkens oer poesyalbums.

Healweis de 18de ieu wie it album hiel populr. Op dy albums stiet op it omslach faak it famyljewapen mei drnder in Latynske spreuk. Sa koest sjen t watfoar famylje de eigner kaam.
Witte jo noch in poesyalbumferske of ha jo noch ien yn jo album stean dy't hjir net op de side stiet? Jou it oan s troch, dan sette wy him der gau by.

Licht is in flinter,
grutsk is in pau,
meager de wynhn,
in baarch is grou.

Keal is de kikkert,
drok is in spin,
boartlik it fltsje,
nijsgjirrich de hin.

Bliid is in protter,
nskuldich in pyk,
sterk is de buffel,
mar do?* Do bist unyk!

Troch Berber van der Geest
(Ut: "Fiif dogeneaten yn in sok", Ljouwert, 2004)