D'r stean no 166 Fryske gedichten op de webside.
Wolkom op de side fol mei Fryske poesyalbumferskes! Jo fine hjir ek skens fan poesyalbums, ynformaasje oer de skiednis fan it album en fansels moaie ferhalen en oantinkens oer poesyalbums.

Dat we poesy sizze ynstee fan pozy sil te krijen hawwe mei it feit, dat de minsken it Frnske wurd pozie nochal dreech fnen om t te sprekken.
Witte jo noch in poesyalbumferske of ha jo noch ien yn jo album stean dy't hjir net op de side stiet? Jou it oan s troch, dan sette wy him der gau by.

Asto letter grut bist,
en net mear jong mar ld,
dan reitsje in bulte dingen
dy grif t it nthld.
Mar de nammen yn dit boek,
bliuwe licht dy lang wol by.
Sis asto letter nochris bledderst,
tink dan ek nochris oan my.