D'r stean no 166 Fryske gedichten op de webside.
Wolkom op de side fol mei Fryske poesyalbumferskes! Jo fine hjir ek skens fan poesyalbums, ynformaasje oer de skiednis fan it album en fansels moaie ferhalen en oantinkens oer poesyalbums.

Yn de 15e en 16 ieuw wienen it foaral manlike studinten t deftige hshldings dy't in album hiene.
Witte jo noch in poesyalbumferske of ha jo noch ien yn jo album stean dy't hjir net op de side stiet? Jou it oan s troch, dan sette wy him der gau by.

Nim dyn tiid, dyn droech en wiet,
Sjong op tiid in fleurich liet,
Gean jns altyd op tiid te rst,
en moarns mei it sintsje t it nst.
Ha boppedat fan it wurk gjin mier,
dan jout dy't libben wille en tier.